سازمان آب و برق خوزستان

راهبند پازویی پارکینگ سازمان آب و برق خوزستان

تعویض راهبند فک b680 با راهبند بازویی الکترومکانیکی آگسا در سازمان آب و برق خوزستان

سیستم های نصب شده در این سازمان شامل 3 راهبند بازویی پارکینگ بوده است.

راهبند پازویی پارکینگ سازمان آب و برق خوزستان

agsaco