سازمان سیما، منظر و فضا سبز شهرداری یزد

راهبند بازویی سازمان سیما، منظر و فضا سبز شهرداری یزد

نصب 2 دستگاه راهبند بازویی Agsa406ET همراه با سیستم RFID

agsaco