سردخانه صنایع غذایی مهر شهر کرج

vhifkn سردخانه صنایع غذایی مهر شهر کرج

تولید و نصب یک دستگاه راهبند الکتورمکانیک آگسا در سردخانه صنایع غذایی مهر شهر کرج

agsaco