پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه عسلویه

راهبند پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

تولید و نصب 2 دستگاه راهبند الکتورمکانیک آگسا در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه عسلویه

agsaco